ជំរុញការវិនិយោគ ដើម្បីកែលំអរគុណភាពបរិស្ថាន - Tiếng Khmer 25/2/2021

ក្រុមហ៊ុនឯកបុគ្គលទទួលខុសត្រូវមានកំរិតបរិស្ថានទីក្រុងនៃទីក្រុងហូជីមិញ និង ក្រុមហ៊ុនវិនិយោគហិរញ្ញវត្ថុរដ្ឋនៃទីក្រុងហូជីមិញ បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសហ ប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo