Chương Trình tiếp theo - AM 610Khz

  • 04:00 – 04:25Tiếng Khmer

  • 04:25 – 04:30Giới thiệu chương trình

  • 04:30 – 05:30Nông thôn

  • 05:30 – 06:00Thời sự

  • 06:00 – 06:30Nhân lực và Phát triển

  • 06:30 – 07:00Thông tin & quảng cáo

  • 07:00 – 07:30Đầu tư phát triển

  • 07:30 – 08:00Thời sự

  • 08:00 – 08:30CHUYỂN ĐỘNG ĐÔ THỊ

  • 08:30 – 09:00Đào tạo từ xa - Đại học Mở TPHCM

Đọc Báo