Thời sự - 11:30: CLB Tuổi Trẻ

Thời gian phát sóng: 11:00 – 12:00

Nội dung: Thời sự - 11:30: CLB Tuổi Trẻ