Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất

Thời gian phát sóng: 17:00 – 17:45

Nội dung: Thời sự - Thông báo: Cắt điện đột xuất