Giới thiệu chương trình

Thời gian phát sóng: 04:05 – 04:30

Nội dung: Giới thiệu chương trình