Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh

Thời gian phát sóng: 09:05–09:30

Nội dung: Tiếng Pháp - 09:15: Tiếng Anh