Nông thôn mới

Thời gian phát sóng: 18:30 – 19:00

Nội dung: Nông thôn mới