Trực tiếp Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM Khóa IX - [KHÔNG PHÁT: NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN] - 16:00 Warm up XSKT

Thời gian phát sóng: 15:30 – 16:10

Nội dung: Trực tiếp Kỳ họp thứ 20 HĐND TPHCM Khóa IX - [KHÔNG PHÁT: NHÂN LỰC VÀ PHÁT TRIỂN] - 16:00 Warm up XSKT