Bản tin - 15:05: Bạn hữu đường xa

Thời gian phát sóng: 15:00 – 16:00

Nội dung: Bản tin - 15:05: Bạn hữu đường xa