Tình khúc Bolero - 00:30: Giao hưởng thính phòng

Thời gian phát sóng: 00:00 – 01:00

Nội dung: Tình khúc Bolero - 00:30: Giao hưởng thính phòng