KHÚC HÁT THIÊN THẦN - 20:30: SINH VIÊN 4.0

Thời gian phát sóng: 20:00–21:00

Nội dung: KHÚC HÁT THIÊN THẦN - 20:30: SINH VIÊN 4.0