Sài Gòn buổi chiều

Thời gian phát sóng: 18:00 – 18:30

Nội dung: Sài Gòn buổi chiều