Chân dung nghệ sĩ Cải lương

Thời gian phát sóng: 13:00 – 13:30

Nội dung: Chân dung nghệ sĩ Cải lương