Sát cánh gia đình Việt - 22:15: Tình khúc Việt Nam

Thời gian phát sóng: 22:00 - 22:30

Nội dung: Sát cánh gia đình Việt - 22:15: Tình khúc Việt Nam