Giao thông và âm nhạc - 15:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City

Thời gian phát sóng: 15:00 – 16:00

Nội dung: Giao thông và âm nhạc - 15:30: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City