Phố sách - 21:30: Bạn có thư

Thời gian phát sóng: 21:00–22:00

Nội dung: Phố sách - 21:30: Bạn có thư