Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City

Thời gian phát sóng: 10:00 - 10:30

Nội dung: Quảng bá thương hiệu du lịch Vibrant Ho Chi Minh City