10:00 - 10:30: Cẩm nang Sức khỏe - 10:30 - 11:00: Giao thông và Âm nhạc

Thời gian phát sóng: 10:00-11:00

Nội dung: 10:00 - 10:30: Cẩm nang Sức khỏe - 10:30 - 11:00: Giao thông và Âm nhạc