ដំណាំស្រូវជិត ៣០.០០០ ហិកតា ត្រូវខូចខាតដោយសារភាពរាំងស្ងួត និងទឹកប្រៃ - Tiếng Khmer 19/02/2020

មកដល់ពេលនេះ ភាពរាំងស្ងួត និងទឹកប្រៃទន្រ្ទានចូលដីគោក បានបណ្តាលឱ្យខូចខាតដំណាំស្រូវជាង ២៩.៧០០ ហិកតា នារដូវស្រូវវស្សាឆ្នាំ ២០១៩ និងរដូវស្រូវសម្រកឆ្នាំ ២០១៩-២០២០។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo