មិនបារម្ភពីការកង្វះប្រភពផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូកក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី - Tiếng Khmer 16/01/2020

ជាមួយនឹងដំណោះស្រាយជាច្រើន ស្តីអំពីការស្ថេរភាពប្រភពផ្គត់ផ្គង់សាច់ជ្រូក ក្នុងប៉ុន្មានថ្ងៃថ្មីៗនេះ តម្លៃសាច់ជ្រូកនៅក្នុងទីផ្សារនៃទីក្រុងហូជីមិញ មាននិន្នាការថយចុះហើយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo