ជម្រុញទំនាក់ទំនងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងទីក្រុងហូជីមិញនិងឡាវ - Tiếng Khmer 09/07/2020

លោក Nguyen Thanh Phong ជាប្រធាននៃគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានសម្តែង ក្តីសប្បាយរីករាយចំពោះទំនាក់ទំនងប្រទេសជិតខាងជិតស្និទ្ធ និងមិត្តភាពរវាងវៀតណាមនិងឡាវ ដែលតែងតែបានថែរក្សាជានិច និងអភិវឌ្ឍពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo