អស់រយៈពេល ១៣ ថ្ងៃ ប្រទេសវៀតណាមគ្មានករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មី នៅក្នុងសហគមន៍ - Tiếng Khmer 16/09/2020

គណៈបង្គាប់ការជាតិបង្ការ ទប់ស្កាត់ជំងឺ Covid-19 បានអោយដឹងថា គិតត្រឹមម៉ោង ៦ ព្រឹកថ្ងៃទី ១៥ ខែកញ្ញា, ប្រទេសវៀតណាមមិនបានរកឃើញករណីឆ្ងថ្មីទេ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo