បង្ការ Covid-19 ទីក្រុងហូជីមិញផ្អាកការប្រឡង ផ្តល់ប័ណ្ណបើកបរយានយន្ត ចាប់ពី ២៣/៣ - Khmer 19/03/2020

ការផ្អាកនេះ គឺអនុវត្តតាមសេចក្តីបង្គាប់ការរបស់ថ្នាក់មានសមត្ថកិច្ចទីក្រុងស្តីពីការបង្ការ COVID-19 ដែលមិនអនុញ្ញាតឱ្យរៀបចំ ជួបប្រជុំគ្នាលើសពី ១០០ នាក់ឡើយ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo