មន្ទីរពេទ្យ Chơ Ray គាំទ្រមន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាល Tra Vinh លើផ្នែកបេះដូងនិងសរសៃឈាម - Khmer 15/10/2020

ថ្មីៗនេះ មន្ទីរពេទ្យពហុព្យាបាល Tra Vinh បានរៀបចំពិធីបើកសម្ពោធបន្ទប់អន្តរាគមន៍សរសៃ ឈាមដោយមានការគាំទ្រពីអ្នកឯកទេសផ្នែកបេះដូងនិងសសៃឈាមអន្តរាគមន៍នៃមន្ទីរពេទ្យ Chơ Ray។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo