Bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (Phần 2)

(VOH) - Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đang được chuẩn bị để tiến hành vào Chủ nhật  ngày 23/5/2021.

Sự kiện: Thời sự

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước là nơi để cử tri phát huy quyền và trách nhiệm của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương, đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Để hiểu rõ hơn về quyền và trách nhiệm của công dân trong công tác bầu cử, ứng cử, VOH phỏng vấn bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TPHCM (phần 2 ) về số lượng và các đơn vị bầu cử tại TPHCM.

Trần Việt Thái

Bà Trần Việt Thái, Trưởng phòng Phổ biến Giáo dục pháp luật Sở Tư pháp TPHCM

*VOH: Thưa bà, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là bao nhiêu người? Số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hồ Chí Minh là bao nhiêu người?

Bà Trần Việt Thái: Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV là 500 người.

Tổng số đại biểu Quốc hội khóa XV của Thành phố Hồ Chí Minh là 30 người.

*VOH: Số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp của Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là bao nhiêu người, thưa bà?

Bà Trần Việt Thái:  Tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 95 đại biểu.

- Số đại biểu HĐND ở thành phố Thủ Đức và các huyện của Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

+ TP Thủ Đức có 67 ứng cử viên để bầu ra 40 đại biểu HĐND TP Thủ Đức nhiệm kỳ 2021-2026. Số đại biểu được bầu cử tại đơn vị bầu cử số 6 là 4 đại biểu.

12 đơn vị bầu cử còn lại, mỗi đơn vị sẽ bầu ra 3 đại biểu.

+ Huyện Bình Chánh có 35 đại biểu được bầu với 68 ứng cử viên; có 10 đơn vị bầu cử; cấp xã có 477 đại biểu được bầu với 912 ứng cử viên, có 124 đơn vị bầu cử.

+ Huyện Củ Chi có 35 đại biểu được bầu với 58 ứng cử viên; có 12 đơn vị bầu cử; cấp xã có 609 đại biểu được bầu với 1.017 ứng cử viên, có 124 đơn vị bầu cử.

+ Huyện Hóc Môn có 35 đại biểu được bầu với 59 ứng cử viên; có 12 đơn vị bầu cử; cấp xã có 359 đại biểu được bầu với 587 ứng cử viên, có 101 đơn vị bầu cử.

+ Huyện Nhà Bè có 35 đại biểu được bầu với 59 ứng cử viên; có 12 đơn vị bầu cử; cấp xã có 206 đại biểu được bầu với 340 ứng cử viên, có 124 đơn vị bầu cử. Huyện Cần Giờ có 30 đại biểu được bầu với 51 ứng cử viên; có 7 đơn vị bầu cử; cấp xã có 187 đại biểu được bầu với 306 ứng cử viên.

*VOH: Thưa bà, cách tính tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân?

Bà Trần Việt Thái: Điều 2 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 quy định: tính đến ngày bầu cử được công bố, công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đủ mười tám (18) tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ hai mươi mốt (21) tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Cách tính tuổi công dân để được ghi tên vào danh sách cử tri như sau:

- Tuổi để thực hiện quyền bầu cử và ứng cử của công dân được tính từ ngày, tháng, năm sinh ghi trong Giấy khai sinh đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ấn định (Chủ nhật, ngày 23 tháng 5 năm 2021).

Trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào Sổ hộ khẩu hoặc Giấy chứng minh nhân dân để tính tuổi thực hiện quyền bầu cử, ứng cử.

Mỗi tuổi tròn được tính từ ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm trước đến ngày, tháng, năm sinh dương lịch của năm sau.

- Trường hợp không xác định được ngày sinh thì lấy ngày 01 của tháng sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Trường hợp không xác định được ngày và tháng sinh thì lấy ngày 01 tháng 01 của năm sinh làm căn cứ để xác định tuổi thực hiện quyền bầu cử và ứng cử.

*VOH: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định như thế nào về đơn vị bầu cử? Thành phố Hồ Chí Minh có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2016–2021?

Bà Trần Việt Thái: Đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu theo đơn vị bầu cử.

- Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội.

Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử được tính căn cứ theo số dân, do Hội đồng bầu cử quốc gia ấn định theo đề nghị của Ủy ban bầu cử ở tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và được công bố chậm nhất là tám mươi (80) ngày trước ngày bầu cử.

- Tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh.

- Huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện.

- Xã, phường, thị trấn được chia thành các đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

- Số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân TPHCM, TP.Thủ Đức, 05 Huyện và 63 xã, thị trấn, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử do Ủy ban bầu cử ở cấp đó ấn định theo đề nghị của Ủy ban nhân dân cùng cấp và được công bố chậm nhất là tám mươi (80) ngày trước ngày bầu cử.

Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội được bầu không quá ba (03) đại biểu. Mỗi đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu không quá năm (05) đại biểu.

Cụ thể như sau:

Thành phố Hồ Chí Minh có 10 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số lượng đại biểu được bầu

Ghi chú

Số 1

Thành phố Thủ Đức

03

 

Số 2

Quận: 1, 3 và Bình Thạnh

03

 

Số 3

Quận 5, 8, 11

03

 

Số 4

Quận 10, 12

03

 

Số 5

Quận Tân Bình và  quận Tân Phú

03

 

Số 6

Quận Bình Tân

03

 

Số 7

Quận Phú Nhuận và quận Gò Vấp

03

 

Số 8

Quận 6 và huyện Bình Chánh

03

 

Số 9

Quận 4, 7 và các huyện: Nhà Bè, Cần Giờ

03

 

Số 10

Huyện Củ Chi và huyện Hóc Môn

03

 

Tổng số Đại biểu Quốc Hội nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu:

30

 

3. Toàn Thành phố có 32 đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021 – 2026 và số đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố được bầu là chí mươi lăm (95) đại biểu, phân chia cho 31 đơn vị bầu ba (03) đại biểu, 01 đơn vị bầu hai (02) đại biểu (01 đơn vị của huyện Hóc Môn).

Đơn vị bầu cử

Đơn vị hành chính

Số lượng đại biểu được bầu

Ghi chú

1

1/3 thành phố Thủ Đức

03

 

2

1/3 thành phố Thủ Đức

03

 

3

1/3 thành phố Thủ Đức

03

 

4

Quận 1

03

 

5

Quận 3

03

 

6

Quận 4

03

 

7

Quận 5

03

 

8

Quận 6

03

 

9

Quận 7

03

 

10

Quận 8

03

 

11

Quận 10

03

 

12

Quận 11

03

 

13

½ Quận 12

03

 

14

½ Quận 12

03

 

15

½ quận Bình Tân

03

 

16

½ quận Bình Tân

03

 

17

½ quận Bình Thạnh

03

 

18

½ quận Bình Thạnh

03

 

19

½ quận Gò Vấp

03

 

20

½ quận Gò Vấp

03

 

21

quận Phú Nhuận

03

 

22

quận Tân Bình

03

 

23

½ quận Tân Phú

03

 

24

½ quận Tân Phú

03

 

25

½ huyện Bình Chánh

03

 

26

½ huyện Bình Chánh

03

 

27

½ huyện Củ Chi

03

 

28

½ huyện Củ Chi

03

 

29

huyện Cần Giờ

03

 

30

½ huyện Hóc Môn

03

 

31

½ huyện Hóc Môn

02

 

32

huyện Nhà Bè

03

 

Tổng số Đại biểu Hội đồng nhân dân Thành phố nhiệm kỳ 2021-2026:

95

 

*VOH: Cảm ơn bà

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo