Học tập Bác thực hiện “dân vận khéo” - Thời sự 5g30 15/10/2019

(VOH) - Sau Cách mạng Tháng Tám 1945, nước nhà giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bài báo “Dân vận” tại chiến khu Việt Bắc đăng trên Báo Sự thật số ra ngày 15/10/1949.

Nội dung bài báo được coi là “Cương lĩnh công tác dân vận” của Đảng, thể hiện một cách toàn diện và sinh động nhất tư tưởng dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bài báo “Dân vận” của Bác vừa là cơ sở lý luận để Đảng và Nhà nước ta đề ra các chủ trương, chính sách về công tác dân vận, công tác xây dựng Đảng, vừa là cẩm nang cho các tổ chức, cá nhân nghiên cứu và thực hiện tốt công tác dân vận gắn với mỗi phần việc cụ thể của mình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều tấm gương điển hình học tập Bác trong công tác dân vận khéo đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo