Giá trị văn hóa Việt Nam cao đẹp, bền vững – Thời sự 17g00 24/11/2021

(VOH) – Hôm nay 24/11, Hội nghị Văn hóa toàn quốc (trực tuyến) triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chính thức khai mạc, với sự tham dự của 600 đại biểu.

Sự kiện: Tin thời sự

Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng theo hình thức trực tuyến. Các đồng chí lãnh đạo Đảng, nhà nước và 600 đại biểu đã tham dự hội nghị cùng với 63 điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh thành trong cả nước. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trong dòng chảy phát triển văn hóa Việt Nam sau 35 năm đổi mới đất nước, nhận thức về văn hóa, xã hội và con người ngày càng toàn diện và sâu sắc.

Việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đạt được những kết quả quan trọng: Đảng không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, ban hành nhiều chủ trương, đường lối, nghị quyết, chỉ thị, kết luận về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam.

Nhiệm vụ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc có chuyển biến tích cực, tạo cơ chế xử lý hợp lý, hài hòa giữa bảo tồn, phát huy di sản văn hóa với phát triển kinh tế-xã hội, huy động được nhiều nguồn lực giữ gìn di sản văn hóa truyền thống, nhất là một số loại hình nghệ thuật truyền thống có nguy cơ mai một (như hát xoan, tuồng, ca trù, chèo, cải lương…).

Việc xây dựng văn hóa trong chính trị được triển khai gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo