Phát triển công nghiệp hỗ trợ tại TPHCM - Phát triển công nghiệp hỗ trợ 03/12/2022

Giai đoạn 2022 - 2023, TPHCM hỗ trợ doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đầu tư phát triển, mở rộng thị trường; kết nối cung cầu sản phẩm công nghiệp hỗ trợ...

Sự kiện: Phát triển công nghiệp hỗ trợ

VOH

Bình luận

Đọc Báo