Nghị định mới về mức lương cơ sở từ ngày 1/7/2019

(VOH) - Ngày 9/5/2019 Chỉnh phủ đã ban hành nghị định Số: 38/2019/NĐ-CP qui  định về  mức lương cơ sở dành cho người hưởng lương từ ngân sách là 1.490.000 đồng/tháng.

Theo đó, nghị định mới ban hành này áp dụng cho các người  hưởng lương, phụ cấp làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động và lực lượng vũ trang.bao gồm: cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện ; cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008 ; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010; người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/ 2004/ NĐ-CP trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP; các sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam ,Công an nhân dân ; Người làm việc trong tổ chức cơ yếu; người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

tăng mức lương cơ sở

Mức lương cơ sở  tăng qua các năm.

Theo nghị định, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ để tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác  của các đối tượng trên, tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Nghị định cũng qui định các nguồn kinh phí được lấy để thực hiện mức lương  mới này và phần ngân sách trung ương bổ sung nguồn kinh phí còn thiếu cho các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2019. thay thế  cho  Nghị định số 72/2018/ NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Các Bộ trưởng: Bộ Nội vụ, Quốc phòng,Công an, Tài chính, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương  có trách nhiệm thi hành Nghị định này./.

BT (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo