Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên không gian mạng - Từ Nghị quyết đến Cuộc sống 5/12/2022

(VOH) - Quận 1 phát huy tối đa hiệu quả của các phương tiện cổ động chính trị, thông tin tuyên truyền hiện đại, ứng dụng CNTT kết hợp lồng ghép trong các hoạt động văn hóa, triển lãm.

VOH

Bình luận

Đọc Báo