Kinh tế số: Hướng phát triển của TPHCM và cả nước trong tương lai - Thời sự 5g30 18/3/2023

(VOH) - TPHCM, đã và đang tập trung triển khai Chương trình chuyển đổi số đến năm 2025 - định hướng đến năm 2030, gắn chương trình này với 6 chương trình đột phá trong giai đoạn 2021-2025

VOH

Bình luận

Đọc Báo