Hội nghị tổng kết Hội đồng Lý luận Trung ương – Thời sự 17g00 17/4/2021

(VOH) - Sáng 17/4, tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021.

Năm năm qua, Hội đồng Lý luận Trung ương đã hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ tư vấn, tham mưu cho Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác lý luận chính trị, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; khẳng định việc thành lập, củng cố Hội đồng Lý luận Trung ương là chủ trương đúng đắn của Đảng.

Nổi bật là Hội đồng đã hoàn thành khối lượng công việc lớn, nâng cao chất lượng các báo cáo tư vấn, góp phần giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành các nghị quyết kết luận sát thực tiễn, kịp thời; Chất lượng tổng kết một số vấn đề lý luận - thực tiễn qua 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá động lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh (Bổ sung phát triển năm 2011) đóng góp hiệu quả vào quá trình xây dựng Dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo