បញ្ចប់មុនពេលកំណត់នូវគោលដៅគ្មានគ្រួសារក្រីក្រ - Tiếng Khmer 20/09/2018

ចាប់ពីឆ្នាំ 2016 រហូតមកដល់ពេលនេះ ទីក្រុងហូជីមិញ បានប្រមូលថវិកាបានជិត 11.800 លានដុង ដើម្បីអនុវត្តកម្មវិធីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រប្រកបដោយចីរភាព។

VOH

Bình luận

Đọc Báo