Dinh dưỡng cho hồ tiêu giai đoạn chắc nhân - Kết nối nhà nông 07/10/2017

Mỗi mắt tay của cây tiêu đều có thể cho bông. Những mắt trên tay hồ tiêu luôn chứa 1 mầm. Việc phân hóa mầm hoa hợp lý cây sẽ luôn cho năng suất cao.

VOH Online

Bình luận

Đọc Báo