Từ 1/7/2020 sẽ chấm dứt "biên chế" trong ngành giáo dục

(VOH) - Từ 1/7/2020, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức 2019 qui định Hiệu trưởng sẽ không là công chức, giáo viên không còn biên chế suốt đời.

Theo khoản 1, Điều 1. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức qui định công chức:

“2. Công chức là công dân Việt Nam, được tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh tương ứng với vị trí việc làm trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà không phải là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; trong cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà không phải là sĩ quan, hạ sĩ quan phục vụ theo chế độ chuyên nghiệp, công nhân công an, trong biên chế và hưởng lương từ ngân sách nhà nước”.

Như vậy, hiệu trưởng các trường học chính thức không còn là công chức mà là viên chức được cấp có thẩm quyền bổ nhiệm giữ chức vụ quản lý trường học hay còn gọi là viên chức quản lý.

Điều luật này thể chế hóa chủ trương “không thực hiện chế độ công chức trong đơn vị sự nghiệp công lập (trừ các đơn vị thực hiện phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ quản lý nhà nước)” tại Nghị quyết 19/NQTW tại Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Nếu giáo viên được tuyển dụng từ 01/7/2020 sẽ là viên chức nếu sau đó được bổ nhiệm hiệu trưởng sẽ là viên chức quản lý khi đó hiệu trưởng cũng như giáo viên sẽ phải ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn, khi đó nhiệm kỳ của hiệu trưởng sẽ theo hợp đồng làm việc hoặc theo nhiệm kỳ, sau đó hết hợp đồng vẫn phải ký tiếp hợp đồng có thời hạn mới.

Khoản 3 Điều 1 cũng qui định hiệu trưởng là viên chức quản lý khi đó khi đánh giá phân loại viên chức hàng năm sẽ được đánh giá theo 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ

Hiện nay, hiệu trưởng được xếp là công chức nên được phân loại theo Luật công chức được đánh giá, phân loại cuối năm ở các mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ, hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực và không hoàn thành nhiệm vụ.

Theo Luật sửa đổi thì từ 01/7 các giáo viên được tuyển dụng vào ngành giáo dục sẽ ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn từ 12 tháng đến 60 tháng.

Sau khi hết thời hạn hợp đồng thì giáo viên sẽ phải ký kết lại hợp đồng mới với cấp có thẩm quyền tuyển dụng (Ủy ban nhân dân cấp huyện/ tỉnh hoặc phòng/ Sở Giáo dục nếu được ủy quyền). 

Giáo viên chỉ còn 3 trường hợp  ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn được áp dụng với 03 trường hợp sau:

Viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020; Cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; Người được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, tiến tới sẽ không còn biên chế viên chức trong ngành giáo dục.

>>>> Độc giả có nhu cầu tư vấn xin tham khảo thêm tại tư vấn pháp luật 

>>>>  Từ Ngày 15/1/2020: Chấm Dứt Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ A, B, C

>>>> Một Số Trường Đại Học Dừng Cấp Chứng Chỉ Ngoại Ngữ, Công Nghệ Thông Tin

>>>> Quy Định Mới Về Tiêu Chuẩn Trưởng, Phó Trưởng Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Bảo Trung (tuvanonline.voh@gmail.com)

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo