ជំរុញការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ - Tiếng Khmer 30/06/2020

ទីក្រុងហូជីមិញនឹងបន្តជំរុញការកសាងសង្គមមិនប្រើសាច់ប្រាក់ ដើម្បីឆ្ពស់ទៅរកការសាងទីក្រុងឆ្លាត។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo