ចំណែកទីផ្សារនាំចេញកាហ្វេវៀតណាមទៅអង់គ្លេសបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស - Tiếng Khmer 28/09/2022

ចំណែកទីផ្សារនៃការនាំចេញកាហ្វេវៀតណាមទៅចក្រភពអង់គ្លេសបានកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័ស

ក្រសួងឧស្សាហកម្ម និងពាណិជ្ជកម្មបានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល៦ខែដើមឆ្នាំ២០២២, ការនាំចេញកាហ្វេរបស់វៀតណាម ទៅកាន់ចក្រភពអង់គ្លេស សម្រេចបានជិត 41.000 តោន, ស្មើរនឹងតម្លៃជិត 91 លានដុល្លារ; កើន 148% នៃ បរិមាណ, និង 212% នៃតម្លៃ បើធៀបនឹងរយៈពេលដូចគ្នាក្នុងឆ្នាំ 2021។ ប្រការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ចំណែកទីផ្សារកាហ្វេរបស់វៀតណាមនៅក្នុងការនាំចូលសរុបរបស់អង់គ្លេស បានកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងពី 16% ដល់ជិត 30% ក្នុងរយៈពេល 6 ខែដំបូងនៃឆ្នាំ 2022។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo