ប្រកាសលទ្ធផលជ្រើសរើសសៀវភៅសិក្សានៅចុងខែមីនា - Tiếng Khmer 24/2/2021

ថ្មីៗនេះ មន្ទីរអប់រំនិងការបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញ បានអោយដឹងថា ខ្លួនទើបបានចេញផែនការជ្រើសរើសសៀវភៅសិក្សាសម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២ ហើយ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo