ជំរុញការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈអីុនធឺណែត -Tiếng Khmer 23/11/2021

ការទូទាត់ប្រាក់តាមរយៈអុីនធឺណែតបានសម្រួលដល់ប្រជាជនក្នុងការងាររបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់ ពិសេសសមិនប្រើសាច់ប្រាក់សុទ្ធក៏អាចចៀសវាងពីការឆ្លងជំងឺទៀតផង។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo