ផ្តិតជាប់ពាក្យទូន្មានរបស់លោកអ៊ំហូជារៀងរាល់ថ្ងៃ - Tiếng Khmer 23/06/2020

នៅទីក្រុងហូជីមិញ នៅឯមូលដ្ឋានមួយដែលនៅមានភាពលំបាកច្រើន “ស្រាប់តែ” លេចឡើងនូវ ការងារប្រកបដោយមេត្តាធម៌ជាច្រើន បានសាយសព្វសេចក្តីស្រឡាញ់ និងការទទួលខុសត្រូវ សហគមន៍។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo