អាស៊ីអាគ្នេយ៍ជ្រើសរើសវិធី “បើកទ្វារ” – Tiếng Khmer 18/09/2021

ក្នុងស្ថានភាពដែលបណ្តាប្រទេសលើពិភពលោក កំពុងបើកទ្វារជាបណ្តើរ ៗ ជាមួយ គោលដៅនឹងរួមរស់ដោយសុវត្ថិភាពជាមួយមហារជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ នោះ  គឺបណ្តាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ មានវិធីផ្សេងៗគ្នា ដើម្បីខិតខំជួយសង្គ្រោះផ្នែកឧស្សាហកម្មទេសចរណ៍ និងស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo