៨/១៣ ខេត្ត ក្រុងនៅតំបន់ដីសណ្តរទន្លេគឺវឡុង ត្រូវទឹកប្រៃទន្រ្ទានចូលក្នុងដីគោក - Tiếng Khmer 15/01/2020

បច្ចុប្បន្ន តំបន់ដីសណ្តរនៃទន្លេគឺវឡុងមាន ៨/១៣ ខេត្ត ក្រុង ត្រូវទឹកប្រៃទន្រ្ទានជ្រៅចូលក្នុងដីគោកប្រមាណពី ៤០-៦៧ គីឡូម៉ែត្រ ខ្ពស់ជាងពី ១០-៥ គីឡូម៉ែត្រ បើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងមធ្យមនៃច្រើនឆ្នាំកន្លងមក។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo