កាត់បន្ថយរយៈពេលផ្តល់ប័ណ្ណការងារ សម្រាប់ជនបរទេស - Tiếng Khmer 14/10/2020

ចុះហត្ថលេខាលើផែនការចម្រុះនៃទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីនីតិវិធីផ្តល់ឯកសារប្រវត្តិរូបយុត្តិធម៌ និងផ្តល់ប័ណ្ណការងារ សម្រាប់ជនបរទេស ដែលធ្វើការនៅទីក្រុងហូជីមិញ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo