ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅទីក្រុងហូជីមិញ - Tiếng Khmer 08/07/2020

ថ្មីៗនេះ លោក Duong Anh Duc ជាអនុប្រធាននៃណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចចិត្ត អនុម័តកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលនៅទីក្រុងហូជីមិញ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo