បងប្អូនកសិករបង្កើនលក់ទំនិញតាមបណ្តាញអនឡាញ -Tiếng Khmer 06/12/2021

ជំងឺឆ្លងកូវីដបានបង្កភាពលំបាកលើគ្រប់វិស័យ ពិសេស វិស័យកសិកម្មត្រូវរងភាពលំបាកខ្លាំង កសិផលពិបាកលក់ចេញ ដូចេ្នះ វិធីលក់ទំនិញតាមបណ្តាញអនឡាញរបស់បងប្អូនកសិករ ពិតជាវិធីមួយដ៏ល្អប្រសើរ

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo