កសាងស្រុកសួនឡុកក្លាយទៅជាស្រុកគំរូថ្មី-Tiếng Khmer 04/01/2022

ស្រុកសួនឡុកនៃខេត្តដុងណាយ ជាស្រុកមួយដំបូងគេបង្អស់ក្នុងទូទាំងប្រទេស ត្រូវនានទទួលស្គាល់ថា ជាទីបទថ្មី ហើយឥឡូវនេះ កំពុងព្យាយាមដើម្បីក្លាយទៅជាស្រុកគំរូថ្មី

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo