ចុងឆ្នាំ ២០២១ ទូររថភ្លើងនៃខ្សែ metro លេខ ១ នឹងបានដំណើការ - Tiếng Khmer 17/10/2020

គណៈគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកក្នុងទីប្រជំជននៃទីក្រុងហូជីមិញ បានរៀបចំពិធីទទួលទូររថភ្លើងដំបូងគេបង្អស់នៃខ្សែ metro លេខ ១ ពី Bến Thành ទៅ Suối Tiên ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo