ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹង Covid-19 គឺជាសមិទ្ធិផលរួមរបស់ប្រជាជាតិទាំង មូល - Tiếng Khmer 26/06/2020

អ្នកបោះឆ្នោត នៅស្រុក Cai Rang ទីក្រុង Can Tho បានសម្តែង នូវសេចក្តីសប្បាយ ចំពោះ ជោគជ័យដ៏ធំធេងក្នុងការបង្ការការរីករាលដាលនៃជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងក្នុងរយៈពេលថ្មីៗនេះ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo