ទីក្រុងហូជីមិញ ឧបត្ថម្ភគ្រូបង្រៀន ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយ Covid-19 – Tiếng Khmer 26/03/2020

ថ្មីៗនែះ មន្ទីរអប់រំនិងបណ្តុះបណ្តាលទីក្រុងហូជីមិញ ទើបបានអនុវត្តផែនការយកចិត្តទុកដាក់ដល់គ្រួបង្រៀន និងកម្មករជាសមាជិកសហជីព ដែលត្រូវរងផលប៉ះពាល់ដោយជំងឺ Covid-19។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo