ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃបន្តបន្ទាប់ វៀតណាម មិនរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺ Covid-19 ថ្មីទេ - Tiếng Khmer 18/02/2020

ក្រសួងសុខាភិបាល បានឲ្យដឹងថា ក្នុងរយៈពេល ៣ ថ្ងៃចុងក្រោយនេះ ប្រទេសវៀតណាម មិនបានរកឃើញករណីឆ្លងជំងឺកូរ៉ូណា (Covid-19) ថ្មីទេ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo