ទីក្រុងហូជីមិញ នឹងបង្ខំដោយផ្លូវច្បាប់ចំពោះអ្នកសង្ស័យឆ្លង Covid-19 ដែលមិននៅដោយឡែក - Khmer 25/03/2020

ថ្មីៗនេះ ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានចាត់តាំងមន្ទីរយុត្តិធម៌ ស្នើ បទប្បញ្ញត្តិ ស្តីពីអនុវត្តដោយបង្ខំឲ្យនៅដោយឡែកចំពោះករណីមានហានិភ័យឆ្លងវីរុសបង្ករជំងឺ Covid-19។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo