មហាជំងឺ COVID-19 ប៉ះពាល់ដល់ជំនាញការងាររបស់ស្រទាប់យុវវ័យនាពេលអនាគត - Khmer 10/09/2020

អង្គការសហប្រតិបត្តិការនិងអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច (OECD) ប៉ាន់ស្មានថា ការរអាក់រអួលក្នុងការរៀនសូត្រដោយសារជំងឺ COVID-19 នឹងបណ្តាលឱ្យមានការបាត់បង់ជំនាញនានា ដែលបណ្តាលឱ្យថម ថយចុះ ១,៥% នៃបរិមាណសេដ្ឋកិច្ចទូទាំងពិភពលោក ក្នុងចំណែកដែលនៅសល់នៃសតវត្សរ៍ទី ២១។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo