ពលករនឹងបានខ្ចីប្រាក់ច្រើនបំផុត 70 លានដុង នៅតាមបណ្តាស្ថាប័នឥណទានស្របច្បាប់ - Tiếng Khmer 17/08/2022

ធនាគាររដ្ឋនឹងដាក់ពង្រាយកញ្ចប់ប្រាក់កម្ចីចំនួន 20.000 ពាន់លានដុង តាមរយៈសហជីពមូលដ្ឋាន។ តាមការគ្រោងទុក កម្មករ និយោជិតម្នាក់ៗ អាចខ្ចីប្រាក់ច្រើនបំផុតចំនួន 70 លានដុង ក្នុងរយៈពេលពី 3 ខែទៅក្រោម 3 ឆ្នាំ, ដោយអត្រាការប្រាក់ស្មើនឹងពាក់កណ្តាលនៃអត្រាប្រាក់កម្ចីបច្ចុប្បន្ន។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo