៦ ខែដើមឆ្នាំ ទទួលបានថង់ឈាមប្រមាណជិត ១១៤.០០០ - Tiếng Khmer 11/07/2019

ក្នុងរយៈពេល ៦ ខែដើមឆ្នាំ មន្ទីរពេទ្យបញ្ចូលឈាម-លោហិតវិទ្យាទីក្រុងហូជីមិញ បានទទួលថង់ឈាមចំនួន 113.535 ថង់ សម្រេច 87,3% បើធ្វើការប្រៀបធៀបនឹងផែនការដែលគណៈចលនាបរិច្ចាគ ឈាមទីក្រុងហូជីមិញប្រគល់។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo