អភិវឌ្ឍន៌របរនេសាទត្រីដោយចិរភាពនិងមានការទទួលខុសត្រូវ - Tiếng Khmer 13/08/2018

យោងតាមផែនការ គឺនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះ គណៈប្រតិភូសភាអឺរ៉ុប រួមមានសមាជិកចំនួន ៣០ រូប ក្នុងនោះ មានសមាជិកសភាចំនួន ៨ រូប នឹងអញ្ចើញទៅបំពេញការងារ និងត្រួតពិនិត្យស្ថានភាពអនុវត្តប្រឆាំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្មនេសាទត្រីមិនស្របច្បាប់ គ្មានសេចក្តីរាយការណ៌​និងគ្មានការគ្រប់គ្រង ហៅកាត់ថា IUU នៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម និងដល់ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩, ក្រុមអធិការ EC និងវិលត្រឡប់មកប្រទេសវៀតណាមម្តងទៀត សម្រាប់ត្រួតពិនិត្យ, វាយតម្លៃស្ថានភាព និងលទ្ធផលនៃការអនុវត្តបណ្តាសំណើររបស់ EC ស្តីអំពីការប្រឆាំងនឹងការធ្វើអាជីវកម្ម IUU ។ ហើយយោងតាមលទ្ធផលនៃការវាយតម្លៃនេះ គណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុប នឹងពិនិត្យចំពោះបណ្ហាដកកាតលឿងចំពោះប្រទេសវៀតណាម។

.mp3

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo