ស្ថាប័នរដ្ឋក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ មិនប្រើប្រាស់កែវ និងបំពង់បឺតប្លាស្ទិក - Tiếng Khmer 31/07/2019

ថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បានចេញផែនការអនុវត្តចលនា "ប្រឆាំងនឹងកាកសំណល់ប្លាស្ទិក" នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តទីក្រុង ដំណាក់កាលឆ្នាំ 2019-2021។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo