សំណើរអនុវត្តសាកល្បងបណ្តាញ 5G នៅក្នុងខណ្ឌលេខ ១ នៃទីក្រុងហូជីមិញ - Tiếng Khmer 15/08/2019

មន្ទីរព័ត៌មាន និងផ្សព្វផ្សាយទីក្រុងហូជីមិញ ទើបមានឯកសារដាក់ជូនគណៈកម្មាធិការ ប្រជាជនទីក្រុង ដើម្បីស្នើបន្ថែមអង្គភាពទូរគមនាគមន៍ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញ ស្តីពីការអនុវត្តសាកល្បងបណ្តាញ 5G VinaPhone នៅទីតាំងចំនួន ៣ ក្នុងខណ្ឌលេខ ១។

.mp3

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo