លេខាគណៈកម្មាធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ ទទួលជួបអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ - Khmer 14/08/2019

ថ្មីៗនេះ លោក Nguyen Thien Nhan ជាលេខានៃគណៈកម្មធិការបក្សទីក្រុងហូជីមិញ បានទទួល ជួប លោក Philippe Houerou ជាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិ (IFC)។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo