រណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាមត្រួតពិនិត្យការអនុវត្តច្បាប់ជំនឿសាសនា - Tiếng Khmer 19/06/2019

ថ្មីៗនេះ គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមរណសិរ្សមាតុភូមិវៀតណាម បានរៀបចំសិក្ខាសាលាស្តីអំពីការត្រួតពិនិត្យចំពោះការអនុវត្តច្បាប់ជំនឿសាសនា ដែលមានប្រសិទ្ធភាពចាប់ពីថ្ងៃទី១ ខែមករាឆ្នាំ ២០១៩។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo