យុវជន ២ នាក់ ត្រូវជាប់ឃុំមកពីគប់ដុំថ្មចូលនគរបាល ៩១១ នៅដាណាំង - Tiếng Khmer 17/05/2019

ថ្មីៗនេះ តុលាការប្រជាជនខ័ណ្ឌ Thanh Khe នៃទីក្រុង Đa Nang បានកាត់ទោសយុវជន ២នាក់នេះ ដោយពួកគេបានយកដុំថ្មគប់ទៅលើកម្លាំងនគរបាល ៩១១ ក្នុងទីក្រុង Đa Nang ដែលកំពុងបំពេញកិច្ចការរដ្ឋ។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo