មនុស្ស ២ នាក់បរិច្ចាគសរីរាង្គជួយឲ្យមនុស្ស ៦ នាក់រស់ - Khmer 11/07/2018

ថ្មីៗនេះ មន្ទីរពេទ្យ Chợ Rẫy នៃទីក្រុងហូជីមិញ បានប្តូរសរីរាង្គដល់អ្នកជំងឺចំនួន ៦ នាក់ ដោយការបរិច្ចាគសរីរាង្គពីមនុស្ស ២ នាក់បន្ទាប់ពីបេះដូងឈប់លូត។

VOH

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo