មន្ទីរពេទ្យ Cho Ray ផ្តល់អាហារដោយឥតគិតថ្លៃប្រហែល ៤.៥០០ ចំណែក ជារៀងរាល់ថ្ងៃ - Tiếng Khmer 10/08/2019

បានដឹងថា ជារៀងរាល់ថ្ងៃ "ចង្រ្កានបាយសេចក្តីស្រឡាញ់" បានផ្តល់ជូនអាហារដោយឥតគិតថ្លៃប្រហែល ៤.៥០០ ចំណែក សម្រាប់អ្នកជំងឺ និងសាច់ញាតិរបស់អ្នកជំងឺ ដែលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ Cho Ray នៃទីក្រុងហូជីមិញ។

Bình luận

Cùng chuyên mục

Đọc Báo